sitn.pl » Szkolenie » Instruktor PZN - poziom 3
Instruktor PZN - poziom 3

ZADANIA

Celem kursu jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego nauczania jazdy na nartach.

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA

1. Kompetencje do samodzielnego szkolenia z ograniczeniami wynikającymi z konieczności okresowej weryfikacji.
2. Prawo do otrzymania legitymacji instruktora międzynarodowego – amatora (IVSI).
3. Możliwość ubiegania się o stopień Instruktora Zawodowego PZN.
4. Prawo startu w Mistrzostwach Polski Instruktorów PZN.
5. Prawo do okresowych doszkoleń (unifikacji).

WAŻNOŚĆ STOPNIA

Stopień Instruktora PZN jest dożywotni. Podlega okresowej weryfikacji.

AKTUALIZACJA PRZESZKOLENIA I ODNOWIENIE UPRAWNIEŃ

Podlega weryfikacji w okresach nie dłuższych niż 3 lata na Unifikacji Instruktorów. Instruktor nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia, lecz nie ma kompetencji szkolenia. Kompetencje odzyskuje po ukończeniu unifikacji.

KURS

P r a w o organizowania i prowadzenia zajęć:

Organizacja szkolenia: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów PZN (SITN PZN).
Prowadzenie zajęć: Instruktorzy Wykładowcy oraz Asystenci.

Dokumentacja wstępna:

Dokumentację przygotowuje Biuro SITN.

Kryterium kwalifikacyjne:

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Ukończona szkoła średnia.
 3. Ukończona część ogólna kursu teoretycznego na stopień instruktora sportu ze specjalnością narciarstwo. Udział w kursie teoretycznym mogą brać również uczniowie klas maturalnych.
 4. Posiadanie stopnia Pomocnika Instruktora PZN lub Instruktora SITN. Punkt ten nie dotyczy zawodników posiadających I lub mistrzowską klasę sportową. Ważność I klasy sportowej wynosi 3 lata, klasy mistrzowskiej 5 lat (liczona od ważności PZN).
 5. Odbycie minimum 7-dniowego stażu odbywanego w LSN (zarówno w przypadku Pomocników Instruktora PZN, jak i Instruktorów SITN). Staże powinny odbywać się pod bacznym nadzorem kierownika wyszkolenia szkoły, ale też przy jego pomocy i doradztwie. Praktyka musi być potwierdzona przez kierownika LSN wpisem do Indeksu szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych.
Sposób organizacji kursu:
Centralny Kurs Instruktorski odbywa się w dwóch częściach: techniczno-sportowej i metodycznej. Zaliczenie części sportowo-technicznej na poziomie 7 pkt. i więcej umożliwia przystąpienie do części metodycznej. Okres przerwy między obiema częściami kursu nie może być większy niż rok, tzn. do części metodycznej można przystąpić najpóźniej w następnym sezonie.

CZĘŚĆ TECHNICZNO-SPORTOWA

7 dni na śniegu

Program:

TEORIA
 • – Analiza techniki – 4 godz.
 • – NRS (część zjazdowa i klasyczna) – 2 godz.
 • – Seminarium z kursu PI (reguły FIS, sprzęt i ekwipunek, przygotowanie nart do jazdy) – 3 godz.

PRAKTYKA
7 dni szkolenia × 6 godzin (w tym egzaminy sprawnościowe)
 • – Doskonalenie jazdy szkolnej,
 • – Treningi jazdy sportowej (SL i GS).
Przeprowadzenie treningów i sprawdzianów z jazdy sportowej, oraz wyliczanie punktów egzaminacyjnych odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi.

Egzamin:

Egzamin z jazdy technicznej przeprowadzają zewnętrzni egzaminatorzy wyznaczeni przez Komisję Egzaminacyjną.
Sprawdziany z jazdy sportowej i teorii przeprowadza kadra kursu. Na zaliczenie części techniczno-sportowej składają się trzy elementy, z których (aby przystąpić do części metodycznej CKI) należy w każdym osiągnąć minimum tj. średnio 7 pkt. Są to:
 • – Teoria,
 • – Jazda techniczna,
 • – Sprawdzian sportowy (SL i GS).
TEORIA
Egzamin pisemny i ustny (ocena od 1 do 10 pkt., suma min. 21 pkt)
 • – Analiza techniki – zagadnienia ogólne (pisemny),
 • – NRS – pełny zakres (pisemny),
 • – Analiza techniki – szczegółowa (ustny)
Jazda techniczna
Ocena za każdą ewolucję od 1 do 10 pkt., suma min 35 pkt.
 • – Łuki płużne / skręt z pługu,
 • – Skręt równoległy ślizgowy,
 • – Skręt równoległy NW,
 • – Śmig / skręt równoległy krótki,
 • – Skręt równoległy długi / jazda terenowa.
Sprawdzian sportowy
Wynikiem jest suma pkt. z dwóch konkurencji (SL i GS) obliczana wg. zasad ogólnych. Minimalna ilość pkt. to 14. W wypadku uzyskania wyniku 12 lub 13 pkt., dopuszcza się możliwość zaliczenia sprawdzianu sportowego, poprzez nadrobienie brakujących punktów w jeździe technicznej, w stosunku 1:2 (jeden brakujący pkt. w sporcie należy nadrobić dwoma w jeździe technicznej), tj.: 13 pkt. sport i min. 37 pkt. technika; 12 pkt. sport i 39 pkt. technika. Wynik poniżej 12 pkt. skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu. Uwaga! Dla osób posiadających 45 lat i więcej (liczone rocznikowo) minimalna liczba punktów (SL+GS) wynosi 12. Analogicznie do powyżej opisanej zasady istnieje możliwość nadrobienia brakujących punktów z jazdy sportowej w jeździe technicznej.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Możliwy jest jedynie w przypadku niezaliczenia jednej z trzech części kursu. Jej poprawka od- bywać się może na kolejnych częściach techniczno-sportowych CKI. Poprawka z jazdy technicznej lub teorii może się odbyć również w innym terminie wyznaczonym przez Prezesa SITN PZN w porozumieniu z Wiceprezesem ds. szkolenia. Zaległą część egzaminu należy zaliczyć najpóźniej do końca następnego sezonu zimowego.


DOKUMENTACJA KOŃCOWA :

Do Biura SITN dostarczyć:
• KARTĘ EGZAMINACYJNĄ,
• opinię o Asystentach odbywających staż.

CZĘŚĆ METODYCZNA

8 dni na śniegu

Program:

TEORIA
 • – Metodyka – 4 godz.
 • – Historia technik narciarskich – 1,5 godz.
 • – Bezpieczeństwo i ratownictwo – 1,5 godz.
 • – Organizacja imprez amatorskich – 1,5 godz.
 • – Nauczanie dzieci – 1,5 godz.
 • – Przygotowanie motoryczne – 1,5 godz.
 • – Szkolenie sportowe – 1,5 godz.
 • – Narciarstwo niepełnosprawnych – 1,5 godz.

PRAKTYKA :
8 dni szkolenia × 6 godzin zajęć z metodyki nauczania narciarstwa

Egzamin:

Egzamin przeprowadza kadra kursu

TEORIA
 • – Egzamin pisemny i ustny (oceny od 1 do 10 pkt., min. 28 pkt.),
 • – Metodyka – zagadnienia ogólne (pisemny),
 • – Historia technik narciarskich (pisemny),
 • – Bezpieczeństwo, ratownictwo i organizacja imprez (pisemny),
 • – Metodyka – zagadnienia szczegółowe (ustny),
 • – Nauczanie dzieci.

PRAKTYKA :
Egzamin z instruowania odbywa się w trakcie całego kursu w formie cząstkowej. Skala ocen od 1 do 10 pkt. min. 7 pkt.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Nie przewiduje się egzaminu poprawkowego z części praktycznej. Uzyskanie z instruowania oceny niższej niż 7 pkt. skutkuje koniecznością powtórzenia całej części metodycznej CKI najpóźniej w dwóch następnych sezonach zimowych. Przystępując do niej w w/w terminach dopuszcza się na prośbę uczestnika powtarzającego tę część kursu, przepisanie pozytywnych ocen z egzaminu teoretycznego uzyskanych na poprzednim CKI. W przypadku niezaliczenia części teoretycznej (przy zaliczonym instruowaniu) dopuszcza się jej poprawkę na metodycznej części CKI, również najpóźniej w kolejnych dwóch sezonach zimowych.
Nie zaliczenie obydwu części kursu metodycznego skutkuje koniecznością jego powtórzenia najpóźniej w dwóch następnych sezonach zimowych.
Przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością powtórzenia CKI począwszy od części techniczno-sportowej.


DOKUMENTACJA KOŃCOWA :
Do Biura SITN dostarczyć:
• KARTĘ EGZAMINACYJNĄ,
• opinię o Asystentach odbywających staż.

Aktualizacja na sezon 2019 /2020 Kraków, 13.10.201( r. Wytyczne Szkolenia

Uwaga:
W sezonie 2010/2011 odbył się po raz ostatni kurs teoretyczny na państwowy stopień instruktora rekreacji (IRR). Od sezonu 2011/2012 rozpoczęto szkolenie na państwowy stopień instruktora sportu w rozumieniu "Ustawy o sporcie" z roku 2010. Organizowaliśmy kursy teoretyczne w tym zakresie na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo. UWAGA: wg wyjaśnień Ministerstwa Sportu stopień instruktora sportu uzyskany przed wejściem w życie Ustawy o sporcie z roku 2010 nie odpowiada wymogom szkoleniowo-programowym w rozumieniu ustawy z 2010 roku.

Po deregulacji zawodu instruktora (23.08.2013r.) organizujemy kurs teoretyczny na stopień instruktora sportu (porozumienie PZN - SITN PZN - AWF).Aktualizacja na sezon 2019 /2020 Kraków, 13.10.201( r. Wytyczne Szkolenia

Szczegółowe informacje dotyczące kursu znaleźć można w części dla członków Stowarzyszenia(po zalogowaniu).

Sezon: 2019/2020
Centralny Kurs Instruktorski nr 123 (sobota) – 30 listopada 2019 (sobota), Maso Corto (ITA)
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski nr 25 (niedziela) – 12 stycznia 2020 (niedziela), Zakopane
zgłoszeniaKurs na stopień Instruktora Biegów PZN5 (niedziela) – 12 stycznia 2020 (niedziela), Zakopane/Kościelisko/Chochołów
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski nr 323 lutego (niedziela) – 1 marca 2020 (niedziela), Kluszkowce
Centralny Kurs Instruktorski- cz.metodyczna29 marca (niedziela) – 5 kwietnia 2020 (niedziela), Zakopane