sitn.pl » Szkolenie » Punktowanie sprawdzianów sportowych
Punktowanie sprawdzianów sportowych

Sprawdzian SL i GS

  1. Przeprowadza się według Narciarskiego Regulaminu Sportowego.
  2. Czas przejazdu do obliczenia punktów ustala tylko IW lub asystent posiadający współczynnik z danej konkurencji z poprzedniego sezonu. Współczynnik nie może być mniejszy od 0,80.
  3. Długość trasy mierzona czasem przejazdu "ustalającego czas" nie może być krótsza niż: 25 s dla SL i 35 s dla GS.
  4. Przeprowadza się dwa przejazdy. Do obliczenia punktów przyjmuje się przejazd korzystniejszy.
  5. "Ustalający czas" ma prawo do dowolnej liczby przejazdów z pominięciem kolejności z listy startowej.
  6. Gdy jest kilku ustalających czas, przyjmuje się czas obliczeniowy jako średnią arytmetyczną czasów obliczeniowych poszczególnych "ustalających" po odrzuceniu najgorszego czasu obliczeniowego.

Sposób obliczania punktów ze sprawdzianów SL i GS

Czas uzyskany przez "ustalającego czas" jest mnożony przez jego współczynnik SL lub GS (w zależności od konkurencji). Jest to czas obliczeniowy dla mężczyzn. Dla kobiet czas obliczeniowy mnoży się przez 1,05.

Gdy czas zawodnika nie jest gorszy:
w GS:
  od czasu obliczeniowego + 4% - otrzymuje on 10 pkt.
  od czasu obliczeniowego + 8% - otrzymuje on 9 pkt.; itd.
 w SL:
  od czasu obliczeniowego + 5% - otrzymuje on 10 pkt.
  od czasu obliczeniowego + 10% - otrzymuje on 9 pkt.; itd. do 0 pkt.