sitn.pl » Wiadomości » Uchwały Zarządu SITN PZN ws. wdrożenia w Polsce Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2019/907
Wiadomości

Uchwały Zarządu SITN PZN ws. wdrożenia w Polsce Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2019/907

7.06.2019
UCHWAŁA nr 28/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Zasady zaliczania praktyki profesjonalnej (poświadczania doświadczenia zawodowego)
Instruktora Narciarskiego w okresie od 3 czerwca 2014 roku do 3 czerwca 2019 roku dla celów uzyskania uprawnień do nauczania narciarstwa w krajach Unii Europejskiej (art.7 ust.3 i 4 w zw. z art. 8 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 14 marca 2019 roku (KE DA)
W związku z:
przyjęciem przez Komisję Europejską (KE) rozporządzenia (DA) w sprawie jednolitego egzaminu zawodowego instruktorów narciarskich w dniu 14 marca 2019 roku o przewidywanym najwcześniejszym terminie wejścia w życie w dniu 3 czerwca 2019 roku, w którym wskazano SITN PZN jako jedyną jednostkę organizacyjną do poświadczania najwyższych kwalifikacji zawodowych instruktorów narciarskich uzyskanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających do przystąpienia do jednolitego europejskiego egzaminu na najwyższy stopień szkoleniowy (EURO PRO CARD) w nauczaniu narciarstwa,

oraz w związku z:
- wprowadzeniem przez DA zasady ochrony uprawnień nabytych przed wejściem w życie rozporządzenia KE Zarząd SITN PZN postanawia ustanowić następujące zasady zaliczania okresów praktyki zawodowej nauczycieli narciarstwa alpejskiego, o których mówi rozporządzenie KE:

§ 1
1. Osobom, które pracowały w roli instruktorów w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich (LSN) SITN PZN zalicza się taką liczbę dni szkolenia, jaka została wykazana corocznie w sprawozdaniach LSN.
2. W razie braku wykazania liczby przepracowanych dni w szkole narciarskiej przez wymienionych imiennie instruktorów LSN w okresie od 3 czerwca 2014 roku do 3 czerwca 2019 roku LSN sporządzi i przekaże do SITN taki wykaz w terminie do 30 czerwca 2019 roku (wg wzoru).
3. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą (m.in.) w zakresie nauczania narciarstwa i wpisane są do CEIDG jako przedsiębiorcy, przekażą do SITN oświadczenie o liczbie przeprowadzonych dni szkolenia w okresie od 3 czerwca 2014 roku do 3 czerwca 2019 roku (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały).
4. Osoby, które współpracowały zarówno ze szkołami narciarskimi, jak i innymi podmiotami prowadzącymi w ramach swej działalności gospodarczej lub sportowej usługi nauczania narciarstwa, a w szczególności z biurami turystycznymi (TO), szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi itp. na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych przekażą do SITN oryginały zaświadczeń wystawionych przez te podmioty (wg wzoru) wraz z wnioskiem o zaliczenie praktycznego doświadczenia zawodowego.
5. Instruktorom Wykładowcom PZN, którzy uzyskali nominacje SITN i PZN na funkcje kierowników technicznych LSN z licencją A+B zalicza się ryczałtowo za każdy sezon pełnienia takiej funkcji 90 dni szkolenia.
6. Osobom, które pełniły funkcje sędziowskie na zawodach narciarskich w konkurencjach alpejskich zalicza się jeden dzień za każdy poświadczony dzień sędziowania zawodów, lecz nie więcej niż 10 dni w roku kalendarzowym.
7. Instruktorom uczestniczącym we wpisanych do kalendarza SITN imprezach szkoleniowych zalicza się dni uczestnictwa w nich jako dni praktyki zawodowej.

§ 2
1. Postępowanie w sprawie zaliczenia praktyki zawodowej jest postępowaniem administracyjnym, które wszczyna się na wniosek zainteresowanej osoby. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy KPA.
2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania są wszyscy instruktorzy, którzy w okresie do dnia 3 czerwca 2019 roku uzyskają zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do szkolenia ważne uprawnienia szkoleniowe na poziomie 6 PRK – Instruktor Zawodowy PZN.
3. Wzór wniosku o zaliczenie praktyki zawodowej stanowi załącznik do niniejszych zasad.
4. Decyzję o zaliczeniu dni posiadanej praktyki zawodowej podejmuje jednogłośnie dwuosobowy Zespół ds. Zaliczania Praktyki Zawodowej składający się z Sekretarza Zarządu i Przewodniczącego Komisji Szkolenia lub dwu osób przez nich samodzielnie wskazanych (po jednej). Zespół podejmuje decyzję na podstawie zgromadzonej dokumentacji.
5. Od decyzji przysługuje odwołanie do pełnego składu Zarządu SITN PZN.
6. Obsługę zespołu zapewnia Biuro Zarządu SITN.

§ 3
1. Decyzja zaliczająca doświadczenie zawodowe w 5 letnim okresie wskazanym przez rozporządzenie KE w rozmiarze co najmniej 200 dni nie wymaga uzasadniania. Decyzja odmawiająca uznania praktyki w tym rozmiarze wymaga uzasadnienia.
2. Decyzja zaliczająca praktykę zawodową jest podstawą do przyznania Wnioskodawcy jednolitego europejskiego certyfikatu kompetencji instruktorskich stanowiącego odpowiednik EURO PRO CARD naklejanego na legitymację instruktora zawodowego PZN wydaną przez SITN zgodnie z Rozporządzeniem KE.

§ 4
1. Niniejsza uchwała uchyla w całości uchwałę przyjętą przez Zarząd w dniu 13 lutego 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem potwierdzenia zapoznania się z nią w drodze elektronicznej oraz otrzymania przez biuro zarządu SITN maili z głosami ZA od minimum 5 członków zarządu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UCHWAŁA nr 31/2019

Zarząd postanawia, że:

a/ Instruktorom PZN i Trenerom PZN, oraz Instruktorom Zawodowym PZN, którym wydano legitymację ISIA - czyli tym, którzy przed wejściem w życie Aktu Delegowanego (AD) będą mieli przeszkolenie lawinowe, skiturowe, udokumentowane 200 dni praktyki szkoleniowej w ostatnich 5 latach, zaliczony test GS na minimum 8 pkt oraz przeszkolenie w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych - Zarząd SITN umożliwi skorzystanie z ochrony praw nabytych (tzw. prawa dziadków) i wyda im certyfikat kompetencji przewidziany w tym akcie (Instruktor Zawodowy PZN + Euro Pro Card) bez konieczności zaliczania testu CTT.

b/ Tym Instruktorom PZN i Trenerom PZN, którym będzie brakować tylko przeszkolenia w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych, a którzy posiadać będą kwalifikacje zdefiniowane w załączniku 1 do Aktu Delegowanego, Zarząd SITN umożliwi skorzystanie z ochrony praw nabytych (tzw. prawa dziadków) i wyda im certyfikat kompetencji przewidziany w tym akcie (Instruktor Zawodowy PZN + Euro Pro Card) bez konieczności zaliczania testu CTT, po uzupełnieniu wymaganego kursu w drugiej dyscyplinie do końca sezonu narciarskiego 2019/2020.

c/ Instruktorom PZN i Trenerom PZN, którzy ukończyli 45 lat lub ukończą 45 lat najpóźniej do końca 2019 roku, posiadającym udokumentowane co najmniej 200 dni praktyki, a którym będzie brakować zaliczenia sprawdzianu sportowego (minimum 8 pkt GS) i/lub przeszkolenia w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych, którzy równocześnie posiadać będą potwierdzone kwalifikacje i umiejętności zdefiniowane w załączniku 1 do Aktu Delegowanego, Zarząd SITN umożliwi skorzystanie z ochrony praw nabytych (tzw. prawa dziadków) i wyda im certyfikat kompetencji przewidziany w tym akcie (Instruktor Zawodowy PZN + Euro Pro Card) bez konieczności zaliczania testu CTT po uzupełnieniu wymagań w zakresie drugiej dyscypliny sportów śnieżnych do końca sezonu narciarskiego 2019/2020.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UCHWAŁA nr 32/2019

Uzupełnienie zasad zaliczania praktyki profesjonalnej (poświadczania doświadczenia zawodowego) Instruktora Narciarskiego w okresie od 3 czerwca 2014 roku do 2 czerwca 2019 roku dla celów uzyskania uprawnień do nauczania narciarstwa w krajach Unii Europejskiej [art. 7 ust. 3 i 4 w zw. z art. 8 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (AD) z dnia 14 marca 2019 roku]

W związku z przyjęciem uchwały o zasadach zaliczania praktyki instruktora narciarskiego dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zarząd ustala, że:

1. Dniem, od którego rozpoczyna się okres 5 lat, w którym mogła być rozpoczęta praktyka zawodowa instruktora narciarskiego w rozumieniu SITN PZN jest jeden z następujących dni:

a/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień instruktora PZN,

b/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień instruktora SITN,

c/ pierwszy dzień po uzyskaniu kwalifikacji i uprawnień trenera PZN zgodnie z ustawą o sporcie z 2010 roku lub poprzednimi ustawami regulującymi ten zawód,

d/ pierwszy dzień po uzyskaniu kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej lub sportu w specjalności narciarstwo alpejskie (zjazdowe) potwierdzonej przez akademie wychowania fizycznego i uniwersytety prowadzące kierunek wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja,

e/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień pomocnika instruktora PZN przez osoby praktykujące w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe na poziomie 6 PRK z obszaru kultury fizycznej (wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja),

f/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień do samodzielnego nauczania narciarstwa zjazdowego w państwach członkowskich UE wg definicji ujętych w dokumencie „Mapping of professional qualifications and training for the profession of ski instructor in the EU-28, EEA and Switzerland”,
a w pozostałych państwach po uzyskaniu uprawnień do samodzielnego nauczania narciarstwa zjazdowego zgodnie z wykazem „ISIA snow-sport professional database”.

2. Osoby, którym bieg praktyki zawodowej rozpoczął się zgodnie z poprzedzającym ustępem, muszą spełniać warunek umożliwiający rozpoczęcie zaliczania praktyki w wymiarze co najmniej 200 dni w ciągu 5 lat bezpośrednio przed wejściem w życie rozporządzenia delegowanego UE.

3. Przypadki nieuregulowane w ustępie Zarząd będzie rozpatrywał w trybie indywidualnych decyzji

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.