sitn.pl » Wiadomości » Ponowne ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Centralny Kurs Instruktorski
Wiadomości

Ponowne ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Centralny Kurs Instruktorski

3.09.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

do 10 września 2019 r., godz. 15:00

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego z siedzibą w Krakowie (30-308) przy ul Dębowej 6/1 pod numerem KRS 0000143252, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143252

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji imprezy turystycznej o nazwie Centralny Kurs Instruktorski.
 2. Oferta powinna opierać się na następujących założeniach:

a. czas trwania: 7 dni – 7 noclegów

b. miejsce: ośrodek narciarski w Alpach (Maso Corto lub Kitzsteinhorn lub Stubai lub Sölden);

c. liczba uczestników: 20-35 osób + 2-3 osoby kadry szkoleniowej.

d. termin (gwarancja śniegu): w okresie pomiędzy 16 listopada – 02 grudnia 2019 roku;

e. hotel lub pensjonat;

f. hotel w bliskiej odległości od stacji narciarskiej docelowej, na której będą się odbywały zajęcia, dojazd skibusem nie może trwać dłużej niż 20 min.

g. dostępne internetowe połączenie wi-fi obejmujące co najmniej części wspólne hotelu/pensjonatu – w tym sale konferencyjne;

h. infrastruktura hotelowa w formie narciarni mogącej pomieścić jednorazowo minimum 15 osób z wyposażeniem umożliwiającym przygotowanie sprzętu zjazdowego oraz pozostawienie butów narciarskich w celu ich wysuszenia w nocy;

i. pokoje 2-4-osobowe;

j. wyżywienie HB: śniadania, kolacje wraz z napojami (herbata, sok, woda itp.);

k. dostępność i możliwość korzystania z sali konferencyjnej w hotelu/pensjonacie mogącej pomieścić minimum 40 osób wraz z wyposażeniem technicznym (rzutnik, ekran, monitor TV-Video, złącza komputerowe);

l. 7-dniowy karnet narciarski na wyciągi oferowanego ośrodka;

m. możliwość korzystania ze stoku z uwzględnieniem wydzielenia części trasy o średnim poziomie trudności (nachylenia) na potrzeby przeprowadzenia treningów oraz egzaminów technicznych i sportowych (slalom, slalom gigant z pomiarem czasu, który będzie stawiany przez prowadzących kurs). Trasa ta powinna mieć dedykowany wyciąg narciarski (krótki czas transportu wyciągiem z dołu trasy do jej początku);

n. transport na trasie Kraków - ośrodek narciarski - Kraków, z opcją przejazdu via Katowice; transport także na terenie ośrodka na trasie hotel-dolna stacja wyciągu ((cena musi uwzględniać transport);

o. wszelkie obowiązki i koszty związane ze zgłoszeniami uczestników, zawarciem umów o udział w imprezie turystycznej, obsługą administracyjną są po stronie wykonawcy.

p. pobyt i transport kadry szkoleniowej (2-3 osoby).

3. Podana liczba uczestników stanowi minimalny oraz maksymalny poziom zamówienia. Ostateczna liczba uczestników zostanie ustalona na miesiąc przed wyjazdem. Jeżeli liczba chętnych na miesiąc przed wyjazdem będzie niższa niż minimalny poziom zamówienia to SITN ma prawo odstąpić od umowy a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia (wyjazd nie odbywa się). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników o maksymalnie 20 % a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

w okresie pomiędzy 16 listopada a 02 grudnia 2019 roku.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym,

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez wykonawców.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez wykonawcę informacji w ofercie na etapie badania i oceny ofert.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

W celu spełniania przez wykonawcę warunków zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

2. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia i wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, jednakże w przypadku przesłania dokumentu faksem lub drogą elektroniczną, należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania na żądanie jednej ze stron.

2. Zamawiający ma obowiązek wyznaczyć osobę dedykowaną do kontaktów z Wykonawcą

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wojciech Woźnica – wiceprezes SITN ds. rozwoju pod adresem e-mail: wojciech.woznica [at] sitn.pl;

Dawid Zwijacz – sekretarz SITN pod adresem e-mail: dawid.zwijacz [at] sitn.pl.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
 1. 14 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta musi zawierać:

1. Skonkretyzowane miejsce i sposób oraz termin wykonania usługi ze wymienieniem wszystkich wymaganych elementów i wskazaniem w jaki sposób zostaną spełnione.

2. Odnośnie wymogów dot. hotelu, transportu oraz trasy narciarskiej – konieczna jest dokumentacja zdjęciowa lub wskazanie trasy na mapie.

2. Ofertę składa się w formie dokumentowej.

3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z dokumentów do niej załączonych.

4. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

5. Opis sposobu złożenia oferty:

1. kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego z siedzibą w Krakowie (30-308) przy ul Dębowej 6/1 „Organizacja CKI za granicą - oferta”

2. koperta oprócz wskazanego powyżej opisu powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

lub

3. kompletną ofertę w formie pliku pdf należy załączyć do wiadomości mailowej zatytułowanej - „Organizacja CKI za granicą - oferta” i przesłać na adres: oferty@sitn.pl.

6. Oferty przesłane zarówno drogą mailową jak pocztą tradycyjną muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. do 10 września 2019 r., godz. 15:00. 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniając podatki oraz rabaty, opusty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
 2. Należy podać cenę brutto wyliczoną na 1 uczestnika.
 3. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
 4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 7. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.
 8. Przedstawiona w ofercie cena wykonania każdej części zamówienia jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Cena – 30 %

1. oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców dla każdej z części zamówienia.

2. oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów.

3. Każda kolejna oferta z ceną wyższą od poprzedniej dostanie punkt mniej.

4. Maksymalna liczba punktów, które będzie można uzyskać jest równa liczbie podmiotów, które złożą ofertę.

2. lokalizacja hotelu – 20 %

1. przy ocenie ofert w tym kryterium zamawiający będzie oceniał położenie hotelu w odległości od stoku narciarskiego pod kątem rzeczywistego czasu dotarcia na stok, na którym będzie odbywał się CKI;

2. Oferta z najbliższą odległością otrzyma maksymalną liczbą punktów.

3. Każda kolejna oferta z większą odległością od poprzedniej dostanie punkt mniej.

4. Maksymalna liczba punktów, które będzie można uzyskać jest równa liczbie podmiotów, które złożą ofertę.

5. Odległości będą mierzone według google maps, od hotelu do dolnej stacji narciarskiej.

3. Trasa narciarska – 20 %

1. przy ocenie ofert w tym kryterium zamawiający będzie oceniał trasę narciarską przeznaczoną na przeprowadzenie egzaminu oraz zawodów i treningów.

2. oferta zawierająca możliwość korzystania ze stoku z uwzględnieniem wydzielenia części trasy na potrzeby przeprowadzenia treningów oraz egzaminów technicznych i sportowych (slalom, slalom gigant z pomiarem czasu), o średnim poziomie trudności nachylenia i dedykowanym wyciągiem narciarskim (krótki czas transportu wyciągiem z dołu trasy do jej początku) otrzyma maksymalną liczbę punktów;

3. każda oferta, która nie będzie zawierała któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów otrzyma zero punktów.

4. maksymalna liczba punktów, które będzie można uzyskać jest równa liczbie podmiotów, które złożą ofertę.

4. Infrastruktura hotelowa – 20 %

1. przy ocenie ofert w tym kryterium zamawiający będzie oceniał czy hotel posiada wymaganą infrastrukturę: narciarnię mogącą pomieścić jednorazowo minimum 15 osób z wyposażeniem umożliwiającym ręczne serwisowanie sprzętu zjazdowego oraz pozostawienie butów narciarskich w celu ich wysuszenia w nocy; pokoje 2–4-osobowe; wyżywienie HB: śniadania, kolacje wraz z napojami; dostępność i możliwość korzystania z sali konferencyjnej w hotelu/pensjonacie mogącej pomieścić minimum 40 osób wraz z wyposażeniem technicznym (rzutnik, ekran, monitor TV-Video, złącza komputerowe);

2. oferta spełniająca wszystkie powyższe wymogi otrzyma maksymalną liczbę punktów;

3. Każda oferta, która nie będzie zawierała któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów otrzyma zero punktów.

4. Maksymalna liczba punktów, które będzie można uzyskać jest równa liczbie podmiotów, które złożą ofertę.

5. Zabezpieczenia – 10 %

1. Przy ocenie ofert w tym kryterium zamawiający będzie oceniał zaproponowany sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. kara umowna).

2. Oferta z najwyższą kwotą zabezpieczenia obejmującego wszystkie zobowiązania wykonawcy otrzyma maksymalną liczbę punktów.

3. Każda kolejna oferta z niższą kwotą zabezpieczenia od poprzedniej dostanie punkt mniej.

4. Maksymalna liczba punktów, które będzie można uzyskać jest równa liczbie podmiotów, które złożą ofertę.

6. Po dokonaniu ocen przyznane punkty w ramach każdej z części zostaną przemnożone przez wagi przyjętych kryteriów, a następnie zsumowane.

7. Suma punktów stanowić będzie końcową ocenę oferty w danej części.

8. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców , którzy złożyli te oferty – do złożenia ofert dodatkowych.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA.

Zamawiający wymaga aby każdy z wnoszących ofertę przedstawił proponowane zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wysokość tych zabezpieczeń obejmujących wszystkie zobowiązania wykonawcy (np. kara umowna).

 1. UMOWA.
 1. Po przyjęciu oferty, strony potwierdzą wszystkie zobowiązania w formie pisemnej umowy.
 2. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie zawrzeć umowę o zorganizowanie imprezy turystycznej z uczestnikami, która będzie zawierała postanowienia obejmujące przedmiot niniejszego zamówienia.

XIV. ZASTRZEŻENIE.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

2. Wszelkie obowiązki i koszty związane ze zgłoszeniami uczestników, zawarciem umów o udział w imprezie turystycznej, obsługą administracyjną są po stronie wykonawcy.