sitn.pl » Wiadomości » Komunikat dla instruktorów, którzy szkolą poza Polską
Wiadomości

Komunikat dla instruktorów, którzy szkolą poza Polską

6.09.2019

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – członkowie SITN PZN,

Jak zapewne wielu z Was już wie z poprzednich komunikatów Zarządu SITN, w dniu 24 czerwca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej 2019/907 w sprawie jednolitego egzaminu zawodowego instruktorów narciarskich w Unii Europejskiej (ang. Common Training Test - CTT).

1. Zarząd podjął szereg uchwał w sprawie wdrożenia w Polsce rozporządzenia KE 907, które dotyczą wszystkich instruktorów i trenerów narciarstwa alpejskiego w Polsce. Zapraszam do uważnego zapoznania się z tymi uchwałami. Można do nich łatwo dotrzeć z paska informacyjnego na stronie www.sitn.pl.

2.Wyjaśniam i przypominam, że Komisja Europejska uznała, iż każdy obywatel Unii, który uzyska umiejętności zawodowe potwierdzone przez SITN wydaniem legitymacji Instruktora Zawodowego PZN ISIA będzie dopuszczony do międzynarodowego egzaminu pn. Common Training Test (nazywanego: wspólnym testem - CTT).

3. Nowym elementem jest zmieniona sytuacja prawna: każdy, kto szkolił się w Polsce gdziekolwiek na stopień instruktora narciarstwa alpejskiego i w efekcie tych szkoleń i posiadanego doświadczenia zawodowego spełnia warunki opisane w art.18.ust.3 ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (Dz.U.2016 poz.65), od 24 czerwca br. może przyjść do SITN i prosić o wydanie legitymacji Instruktora Zawodowego PZN, a powołani przez Zarząd pełnomocnicy (eksperci) ocenią na podstawie przedstawionych dowodów, przepisów polskich oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia KE 2019/907, czy wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe wymagane przez rozporządzenie. Jeśli uczył się poza Polską to musi się zgłosić w sprawie uznania kwalifikacji do Ministra Sportu i Turystyki, który zapewne skieruje go do SITN-u.

4. Dlaczego tylko w ten sposób? Bowiem w załączniku nr 1 do rozporządzenia KE2019/907 SITN PZN zostało wskazane jako jedyny polski podmiot potwierdzający kompetencje zawodowe („Instruktor Zawodowy PZN”) na poziomie umożliwiającym przystąpienie do CTT.

5. Ujmując to prostym językiem: dzisiaj SITN-owska legitymacja ISIA (nazywana w rozporządzeniu nr 2019/907 legitymacją Instruktora Zawodowego PZN) jest zaświadczeniem o ukończeniu sumy wielu różnych szkoleń, których opis (przedstawiony przez SITN) przekonał ekspertów Unii Europejskiej, że powinny one dawać uprawnienia do prowadzenia zajęć na śniegu w tych państwach, w których zawód ten jest regulowany – czyli np. we wszystkich krajach alpejskich (ang. automatic recognition), ale wobec administracji unijnej kraje alpejskie powiedziały: zgoda, ale pod warunkiem. Skoro np.Polska twierdzi, że polscy instruktorzy takie kwalifikacje osiągnęli, to my chcemy sprawdzenia tego w uczciwym, międzynarodowym teście i po jego zaliczeniu nowy system zwolni administracje krajów alpejskich z badania, czy mogą uznać za wystarczające kwalifikacje zagranicznych instruktorów do wykonywania zawodu na swoim obszarze działania. Np. kraj lub prowincja weryfikująca dotychczas wnioski o zgodę na pracę od polskich instruktorów, a więc sprawdzająca szereg nadesłanych z Polski dokumentów, w przypadku Instruktora Zawodowego PZN ze zdanym CTT nie będzie musiała tego czynić. Instruktor, który nie zaliczył egzaminu CTT nadal ma najwyższe kwalifikacje uzyskiwane w Polsce – tylko jeszcze niezweryfikowane pozytywnym zaliczeniem międzynarodowego egzaminu.

Organizator testu (CTT) na podstawie legitymacji Instruktora Zawodowego PZN będzie dopuszczał do przystąpienia do egzaminu, prowadzonego przez specjalną komisję międzynarodową. Po pozytywnym zaliczeniu CTT instruktor uzyska elektroniczną Europejską Legitymację Zawodową (Euro Pro Card) Instruktora Narciarstwa, która zwalnia go z obowiązku udowadniania w krajach Unii Europejskiej, że ma kwalifikacje zawodowe wymagane przez poszczególne kraje. Kraj przyjmujący instruktora nie będzie już miał żadnych wątpliwości, czy dany instruktor posiada wymagane kwalifikacje

6. W rozporządzeniu zdefiniowano także warunki, które zwalniają z obowiązku odbycia egzaminu dla uzyskania Europejskiej Legitymacji Zawodowej (Euro Pro Card) umożliwiającego pracę zawodową w zakresie nauczania narciarstwa alpejskiego na obszarze wszystkich krajów unijnych. (par.7 ust.3 i 4 rozporządzenia w zw. z par.8) na zasadach identycznych z tymi, które są określone dla lokalnych instruktorów.

Pisaliśmy o tym w poprzednich komunikatach, które wywołały setki komentarzy i wątpliwości.

Wyjaśniamy więc obecną sytuację :

  1. Czynni Instruktorzy ISIA (czynni – czyli ci z opłaconymi składkami SITN i ISIA oraz ze zunifikowanymi uprawnieniami szkoleniowymi) i wszyscy, którzy przed 24 czerwca 2019 roku uzyskali ten poziom wyszkolenia, czyli uprawnienia Instruktora ISIA, znajdą się na oficjalnej liście Instruktorów Zawodowych PZN. Komisja powołana w celu weryfikacji złożonych dokumentów przeanalizowała już ponad połowę wniosków. Po zakończeniu całości pracy, wyniki weryfikacji zostaną podane do wiadomości osobom składającym wnioski.

  1. Instruktorzy i Trenerzy PZN, którzy złożą wniosek do biura SITN o przyznanie uprawnień ISIA, gdyż spełniają w 2019 roku warunki opisane w Wytycznych Szkolenia SITN PZN, zostaną wpisani na listę Instruktorów Zawodowych PZN po zweryfikowaniu przez Zarząd dowodów potwierdzających, że spełniają wszystkie wymagania.

  1. Instruktorzy narciarscy, którzy spełniają warunki do wpisania ich na listę Instruktorów Zawodowych PZN (w tym wymienieni wcześniej w punktach 1 i 2), a posiadają Długoletnie Doświadczenie Zawodowe (DDZ > 200 dni w ciągu ostatnich 5 lat) będą mogli ubiegać się o elektroniczną Europejską Legitymację Zawodową (Euro Pro Card).

  1. Trwają prace upoważnionego zespołu ekspertów SITN ds. zaliczania DDZ > 200. Każdy wnioskodawca otrzyma mailową informację o wyniku rozpatrywania jego wniosku.

  1. Prace nad opisem praktycznej procedury ubiegania się o elektroniczną Europejską Legitymację Zawodową dla zawodu instruktor narciarstwa nadal trwają w Komisji Europejskiej. Ani polski rząd, ani SITN, nie wiedzą precyzyjnie jak będzie wyglądała procedura, która ma zostać przedstawiona 20 września 2019 r. w KE. Problem polega na tym, że rozporządzenie 907 odbiega w tym zakresie od obowiązującej dyrektywy unijnej i innego rozporządzenia KE, zatem wymaga poprawienia. Dla zainteresowanych umieszczamy na stronie sitn.pl dwa akty prawne dotyczące tego tematu, w których najważniejsze na dziś fragmenty zaznaczone zostały przez kol. Mec. L. Żukowskiego. (patrz: dół strony)

  1. Zarząd SITN nie posiada jeszcze potwierdzonej informacji czy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyznaczy naszą organizację jako instytucję/organ właściwy dla prowadzenia postępowania w sprawie ubiegania się o Europejską Legitymację Zawodową Instruktora Narciarstwa w Polsce. Minister zobowiązany jest wydać rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie niezwłocznie po zakończeniu w Komisji UE prac wdrażających rozporządzenie unijne 907, co zapewne będzie miało miejsce w październiku.

  1. Zarząd pozostaje w bieżącym kontakcie roboczym z przedstawicielami MNiSW i monitoruje przewidywane zmiany prawa w zakresie interesującym instruktorów narciarstwa, a o wszystkich regulacjach będzie na bieżąco informował na swej oficjalnej witrynie, w newsletterze, w mediach społecznościowych (fanpage SITN) oraz poprzez ogłoszenia w prasie.

  1. Zarząd podjął uchwałę o zmianie w Wytycznych Szkolenia polegającą na tym, że zakres wyszkolenia wymagany dla polskiego stopnia Instruktor Zawodowy PZN zmniejszy się (poprzez wykreślenie obowiązku uzyskania wyszkolenia instruktorskiego w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych) i będzie dopasowany do opisanego w rozporządzeniu 907 KE. Zakres wyszkolenia niezmieniony dla stopnia Instruktor Zawodowy ISIA pozostanie niezmieniony, ale SITN nie będzie wymagało uprawnień szkoleniowych w drugiej dyscyplinie śnieżnej dla uzyskania stopnia Instruktor Zawodowy PZN. Jednak ponieważ od 24 czerwca br. ten stopień stał się stopniem urzędowo zatwierdzonym przez Komisję Europejską, to nasze zmniejszenie wymagań musi być zaakceptowane przez nią! Tryb tego zatwierdzenia przez UE jest wielomiesięczny, więc musimy zaakceptować, że w sezonie 2019/2020 nadal będą obowiązywały dotychczasowe Wytyczne, 3 lata temu rozpoznane i zaaprobowane przez KE.

  1. Z uwagi na niepewność co do trybu ubiegania się o elektroniczną legitymację oraz instytucji właściwej do prowadzenia procedury jej wydawania, Zarząd SITN wyda uprawnionym przewidzianą przez rozporządzenie 907 legitymację Instruktora Zawodowego PZN, jako dowód uzyskania kwalifikacji umożliwiający wykonywanie pracy stale lub tymczasowo i okazjonalnie we wszystkich krajach unijnych na warunkach przewidzianych dla lokalnych specjalistów (wniosek, zgoda, ubezpieczenia, niekaralność etc.).

UWAGA! Zarząd przypomina, że tryb postępowania w sprawach uzyskiwania zgody na pracę szkoleniową na stokach nadal określają lokalne przepisy właściwe dla miejsca wykonywania pracy (nawet w Polsce).


Dodatkowe informacje szczegółowe dostępne są na stronie: sitn.pl w zakładce Wiadomości.

Za Zarząd

Prezes

Jacek Żaba