sitn.pl » Szkolenie
Szkolenie

Stowarzyszenie zajmuje się szkoleniem narciarzy na wszystkich poziomach umiejętności.

SCHEMAT SZKOLENIA SITN PZN aktualizacja 2019

W naszym serwisie można znaleźć informacje o szkoleniu podstawowym, które prowadzą nasze Licencjonowane Szkoły Narciarskie. Wybierając odpowiednią ofertę możesz rozpocząć naukę od początku, albo doskonalić posiadane już umiejętności. Jeżeli masz zacięcie sportowe, znajdziesz kursy jazdy sportowej, freeridowe i wiele innych.

Dla ambitnej młodzieży od 12 lat proponujemy kursy na stopień DEMONSTRATORA SZKOLNEGO - pierwszy krok w drodze do stopnia instruktorskiego.

Starsza młodzież (od 16 lat) może doskonalić swoje umiejętności narciarskie pod kątem przyszłego zawodu instruktora na tzw. kursie kwalifikacyjnym. Kurs ten daje dobre przygotowanie do pierwszego kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA. Kursy te prowadzą w imieniu Stowarzyszenia szkoły z licencją A+B. Po odbyciu stażu w LSN oraz co najmniej jednej unifikacji i zaliczeniu dwudniowego szkolenia sitnusiowego można zostać INSTRUKTOREM SITN .

Szkolenie na stopień związkowy INSTRUKTORA PZN jest prowadzone centralnie. Aby je rozpocząć musisz już być członkiem SITN-PZN. INSTRUKTOR PZN do sezonu 2010/2011 uzyskiwał równocześnie legitymacje instruktora rekreacji a od sezonu 2011/2012 do 2012/2013 legitymację instruktora sportu wydawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ). Pełne informacje o tych kursach znajdziesz w części dostępnej tylko dla członków Stowarzyszenia.
Zostając INSTRUKTOREM PZN stajesz się również instruktorem amatorem i masz prawo do międzynarodowej legitymacji IVSI.

Stowarzyszenie organizuje również kursy specjalistyczne: kurs lawinowy, kurs ski-turowy, kurs ustawiania slalomów i inne. Są one dostępne w pierwszej kolejności dla członków SITN-PZN, a pełne informacje o tych kursach można znaleźć tylko w części dla członków SITN.

SITN-PZN kształci również instruktorów w innych dyscyplinach sportów śnieżnych: w narciarstwie biegowym oraz telemarku.

Przejście pełnego, wymaganego przepisami szkolenia pozwala otrzymać tytuł INSTRUKTORA ZAWODOWEGO (ISIA), który to stopień jest uznawany w wielu krajach świata, głównie we Włoszech i Szwajcarii.

Jak zostać Instruktorem PZN w Biegach Narciarskich.

Poziom 0

KURS KWALIFIKACYJNY - Organizatorem kursów LSN A+B , Licencjonowane Szkoły Biegowe lub centralnie przez SITN

Kurs kwalifikacyjny nie jest obowiązkowy lecz dobrowolny.

Trwa 4 dni śniegowe. Jest kursem przeznaczonym dla osób, które mają ukończone 16 lat
i są zainteresowane przyszłą pracą Instruktora Biegowego PZN. Na kursie tym prowadzony jest głównie trening techniczny przygotowujący do uczestnictwa w kursie instruktorskim.

Kurs kończy się egzaminem końcowym, ukończenie kursu kwalifikacyjnego z wynikiem dostatecznym (6 punktów w skali 1-10 z każdej ewolucji) kwalifikuje absolwenta kursu do uczestnictwa w kursie instruktorskim. Nie uprawnia do prowadzenia szkolenia. Egzamin końcowy jest równorzędny z egzaminem kwalifikacyjnym i jest ważny trzy lata.

Poziom I

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY jest przeznaczony jest dla instruktorów innych sportów śnieżnych oraz osób, które nie posiadają udokumentowanej kariery zawodniczej z min III klasa sportową a mają odpowiednie umiejętności techniczne ( w obu technikach CL&SK )
Egzamin mogą organizować wszystkie uprawnione szkoły z licencją A+B lub LSN Biegowe ewentualnie centralnie przez SITN.

Egzamin przeprowadza kierownik wyszkolenia LSN lub wyznaczony egzaminator SITN Egzamin kwalifikacyjny może odbyć się wspólnie z egzaminem końcowym na kursie kwalifikacyjnym.

Dla osób rozpoczynających naukę od poziomu „1” bez wcześniejszego kursu kwalifikacyjnego minimum egzaminacyjne to 8.0 z każdej ewolucji (w skali 0-10).

Minimum egzaminacyjne dla instruktorów innych sportów śnieżnych 6 punktów z każdej ewolucji ( w skali 0-10).

Do szkolenia na poziomie II i III przystąpić mogą:

-absolwenci, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu na Kursie Kwalifikacyjny,

-instruktorzy innych sportów śnieżnych po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego,

-zawodnicy biegów narciarskich i biathlonu legitymujący się co najmniej III klasą sportową..

Poziom II

Kurs Instruktorski, trwający 7 dni śniegowych, jest kursem głównie dydaktycznym
z równoczesnym prowadzeniem treningu technicznego . Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, w tym egzaminu technicznego ze średnią oceną 6/10 oraz wykazanie się szczególnymi predyspozycjami dydaktycznymi kończy się uzyskaniem stopnia INSTRUKTORA SITN BIEGÓW (Pomocnika Instruktora PZN Biegów).

Po zdaniu egzaminu i po uregulowaniu przynależności do SITN uzyskuje się legitymację uprawniającą do prowadzenia szkolenia w licencjonowanej szkole narciarskiej oraz prawo noszenia odznaki i emblematu funkcyjnego.

Instruktor SITN Biegów / Pomocnik Instruktora PZN zobowiązany jest do okresowej unifikacji stopnia, co 3 lata.

Poziom III

Kurs Instruktorski, trwający 7 dni śniegowych, jest kursem głównie dydaktycznym
z równoczesnym prowadzeniem treningu technicznego na wysokim poziomie. Wymagania są wyższe niż na poziomie 2

Egzamin należy zaliczyć ze średnią oceną 7/10. Po kursie uzyskuje się stopień INSTRUKTORA PZN BIEGÓW.

Po zdaniu egzaminu i uregulowaniu przynależności do SITN PZN otrzymuje się legitymację instruktora wraz z odznaką funkcyjną. Instruktor PZN Biegów może prowadzić‡ samodzielnie szkolenie.

Instruktor PZN Biegów może wykupić legitymację IVSI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Instruktorów Amatorów ) i zobowiązany jest do okresowej unifikacji stopnia, co 5 lat.

Skrócony schemat pozyskania stopnia Instruktora Wykładowcy w Biegach Narciarskich:

A )Warunków wstępne:

- wysokie umiejętności techniczne w obu technikach biegowych (cl & sk), udokumentowane wynikami egzaminu praktycznego na CKI (minimum 8.0 z każdej ewolucji technicznej),

- minimum trzyletni staż instruktorski,
- trenerzy min II klasy PZN w Biegach Narciarskich mogą aplikować po zaliczeniu egzaminu praktycznego na CKI (minimum 8.0 z każdej ewolucji technicznej),
- udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów SITN PZN.
B) Indywidualne złożenie wniosku o kandydowanie do stopnia IW. Wniosek może być wsparty opinią LSN. Dopuszczalne jest aplikowanie osób nie związanych z LSN.
C) STAŻ SELEKCYJNY:
- 2 pełne dni podczas Centralnego Kursu Instruktorskiego lub Unifikacji.
D) STAŻ ASYSTENCKI:
- udział w całym Centralnym Kursie Instruktorskim

E) OBRONA PRACY ASYSTENCKIEJ
Spełnienie wymagań zawartych w wytycznych szkoleniowych na sezon 2016/17
i pozytywna ocena na wszystkich etapach stanowią o nadaniu stopnia Instruktora Wykładowcy Narciarstwa Biegowego.