sitn.pl » Szkolenie » Pomocnik Instruktora PZN - poziom 1
Pomocnik Instruktora PZN - poziom 1

Pomocnik Instruktora PZN poziom 1


DEFINICJE

Pomocnik Instruktora PZN jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich.

WARUNKI O TRZYMANIA STOPNIA (I LEGITYMACJI)

1. Odbycie kursu według podanego poniżej programu.
2. Zdanie wewnętrznych egzaminów z wyszczególnionych przedmiotów.
3. Zdanie egzaminu regionalnego (ER) w określonym czasie od ukończenia kursu (ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika).
Niespełnienie tego warunku wymaga powtórzenia obu części kursu.
Stopień Pomocnika Instruktora PZN może otrzymać instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją narciarstwo zjazdowe po zdaniu Egzaminu Regionalnego (ER). Warunek: IRR tylko z legitymacją wydaną przez Ministerstwo Sportu oraz Akademie Wychowania Fizycznego.


KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA POMOCNIKA INSTRUKTOR A PZN PO OTRZYMANIU LEGITYMACJI


W wyniku potwierdzenia kompetencji Pomocnik Instruktora PZN posiada uprawnienia szkoleniowe w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich po uzyskaniu pełnoletności.
Udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów, w tym udział w reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Szkół Narciarskich.


WAŻNOŚĆ STOPNIA


Stopień Pomocnika Instruktora PZN podlega okresowej weryfikacji.

AKTUALIZACJA PRZESZKOLENIA I ODNOWIENIE UPRAWNIEŃ

Weryfikacja uprawnień odbywa się na Unifikacji Instruktorów w okresach nie dłuższych niż 3 lata.
Pomocnik Instruktora nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia, lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu kursu unifikacyjnego.

ZADANIA KURSU


Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa.
Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

KURS

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:


Organizacja szkolenia: Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN PZN: A+B).
Prowadzenie zajęć: IW z ważnymi uprawnieniami oraz Asystenci.

Dokumentacja wstępna:

1. Zgłosić kurs do Biura SITN najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu (formularz elektroniczny na stronie internetowej www.sitn.pl – panel dla szkół). Kurs można rozpocząć po jego akceptacji, co jest podawane na stronie www (panel dla szkół).
Zgłaszać niezależnie każdą część kursu.
2. Zaopatrzyć się w KARTĘ EGZAMINACYJNĄ (druk pobrać ze strony internetowej www.sitn.pl).

Kryterium kwalifikacyjne:

1. Spełnienie jednego z trzech poniższych warunków:
1.1. Ukończony kurs kwalifikacyjny, najdalej dwa lata wstecz, potwierdzony wpisem do „Indeksu” oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu”.
1.2. Ukończony kurs Demonstratora Szkolnego PZN potwierdzony wpisem do „Indeksu” oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt., osiągnięty jednak nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia DS.
1.3. Uzyskanie co najmniej 8 pkt. w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia SITN PZN. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu”.
2. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu oraz ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się II część kursu.
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawia- nie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości uprawiania narciarstwa (dla osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych).
4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.
Czas trwania:

CZĘŚĆ I – TECHNICZNA :

6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)

Program:
TEORIA
 • − analiza techniki – 4 godz.
 • − historia narciarstwa w Polsce i na świecie – 2 godz.
 • − organizacja narciarstwa (Polska i świat) – 1 godz.
 • − zagadnienia bezpieczeństwa – 2 godz.

PRAKTYKA (5 dni szkolenia × 6 godzin lekcyjnych dziennie)
 • − doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa
 • − doskonalenie pokazu ewolucji

CZĘŚĆ II – METODYCZNO-SPORTOWA :

6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)
Program:

TEORIA
 • − metodyka – 4 godz.
 • − NRS (część zjazdowa) – 1 godz.
 • − seminarium: sprzęt i ekwipunek – 1 godz.

PRAKTYKA (5 dni szkolenia × 6 godzin lekcyjnych dziennie)
 • − jazda sportowa,
 • − doskonalenie pokazu ewolucji,
 • − praca z grupą (instruowanie).

Dokumentacja kursu

Po zakończeniu I części (technicznej) wypełnić kartę egzaminacyjną. Dokonać wpisu do Indeksu.
Kartę egzaminacyjną przesłać do Biura SITN do 2 tygodni po ukończeniu tej części kursu.
Po zakończeniu II części (metodyczno-sportowej) wypełnić kartę egzaminacyjną. Dokonać wpisu do Indeksu. Kartę egzaminacyjną przesłać do Biura SITN do 2 tygodni po ukończeniu 2 części kursu.
Osoby bez wpisu do Indeksu nie zostaną dopuszczone do Egzaminu Regionalnego.
Na karcie egzaminacyjnej muszą być wyszczególnione osoby, które przystąpiły do egzaminu bez kursu kwalifikacyjnego (zaliczyły ZR od 8 pkt. wzwyż). Muszą być dołączone ich pełne dane osobowe.
Za każdą osobę, która zdała egzamin po I i II części należy dokonać wpłaty w wysokości 40 zł (po każdej z części).

EGZAMINY WEWNĘTRZNE


Egzamin po części technicznej

Egzamin przeprowadza IW – kierownik wyszkolenia licencjonowanej szkoły narciarskiej.

TEORIA
Pytania z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test). Ocena od 1–10 pkt. w każdym temacie.
 • – Analiza techniki,
 • – Analiza techniki – szczegółowa (ustny),
 • – Organizacje narciarskie / historia narciarstwa,
 • – Bezpieczeństwo.
Jazda techniczna
 1. Łuki płużne.
 2. Skręt z pługu.
 3. Skręt równoległy NW.
 4. Śmig.
Ocena za każdą ewolucję od 1–10 pkt.
Niezdanie jakiegokolwiek tematu z części technicznej skutkuje powtórzeniem tej części kursu. W wypadku niezdania egzaminu
nie dokonuje się wpisu do Indeksu.
Na karcie egzaminacyjnej muszą być zarejestrowane wszystkie osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin.

Egzamin po części metodyczno-sportowej
Egzamin przeprowadza IW – kierownik techniczny licencjonowanej szkoły narciarskiej.

TEORIA
Pytania z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test). Ocena od 1–10 pkt. w każdym temacie.
 • – Metodyka,
 • – Metodyka – szczegółowa (ustny),
 • – NRS.

INSTRUOWANIE
Zgodnie z zasadami ogólnymi zamieszczonymi w Wytycznych. Jedno zadanie – ocena od 1–10 pkt.

SLALOM
Ocena zgodnie z zasadami ogólnymi – od 1–10 pkt.

Niezdanie jakiegokolwiek tematu z części metodyczno-sportowej skutkuje powtórzeniem tej części kursu.
W wypadku niezdania egzaminu nie dokonuje się wpisu do Indeksu.
Na karcie egzaminacyjnej muszą być zarejestrowane wszystkie osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin.

Ważność kursu

Ważność przeszkolenia podczas I części kursu (część techniczna) wynosi 1 rok, tzn. do części II kursu (część metodyczno-sportowa) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się część I lub w roku następnym.
Po ukończeniu II części kursu należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego, nie później niż do końca sezonu,
w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika.

EGZAMIN REGIONALNY (EGZAMIN KOŃCOWY)

Egzamin Regionalny (egzamin końcowy) odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia w określonym terminie i miejscu podanym w „Informatorze Przedsezonowym” lub na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zgłoszenie na egzamin kieruje się bezpośrednio do organizatora egzaminu.
Egzamin składa się z trzech części:
 • – jazdy technicznej (3 ewolucje),
 • – opisu elementu technicznego z poziomu podstawowego, (szczegóły w regulaminie Egzaminu Regionalnego),
 • – slalomu.
Wymagane jest zaliczenie wszystkich części.
Zasady przeprowadzenia egzaminu precyzuje „Regulamin Egzaminu Regionalnego”.

WYDANIE LEGITYMACJI POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN
1. Organizator (Szkoła Narciarska z licencją A+B) przekazuje do BIURA protokół z kursu. Ma na to 2 tygodnie od zakończenia kursu. Każdy kurs ma swój numer służący do identyfikacji kursu. Numer ten jest używany do dalszej korespondencji z absolwentami.
2. Po weryfikacji kursu BIURO kieruje do absolwentów konkretnego kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN pismo zawierające warunki otrzymania legitymacji Pomocnika Instruktora PZN oraz odznak.
UWAGA: realizacja tego punktu po zakończonym sezonie. ZALECAMY postępowanie według zasady
: "Po zdanym Egzaminie Regionalnym zainteresowany otrzymaniem legitymacji pomocnika instruktora PZN zgłasza się mailowo albo telefonicznie do BIURA SITN PZN".
3. Warunki wymagane do otrzymania legitymacji Pomocnika Instruktora PZN:
 • – informacja o zdanym Egzaminie Regionalnym (miejsce, termin, organizator), Instruktorzy IRR i IS dodatkowo proszeni są o podanie adresu, ksero posiadanych legitymacji (Biuro nie dysponuje adresami instruktorów IRR i IS),
 • – dostarczenie do BIURA wersji papierowej lub elektronicznej fotografii o wymiarach 3,5 × 4,5 cm (format np. JPEG, TIFF, rozdzielczość 300 DPI); e-mail: biuro@sitn.pl,
 • – wniesienie opłaty 100 PLN za legitymację Pomocnika Instruktora PZN (karta plastikowa) oraz odznak Pomocnika Instruktora PZN i SITN – ksero (skan) dowodu wpłaty,
 • – wniesienie składki rocznej przynależności do Stowarzyszenia SITN PZN za rok, w którym zaliczony został egzamin regionalny. Aktualnie składka wynosi 90 zł i 60 zł dla osób poniżej 20 roku życia,
 • – wpłaty dokonujemy na konto bankowe Stowarzyszenia jednym przelewem. Dane do przelewu na stronie http://sitn.pl/sitn/kontakt/ lub w Informatorze Przedsezonowym.
Legitymacja zostanie wydana po spełnieniu ww. warunków i przesłana na adres domowy – istnieje możliwość odebrania w BIURZE SITN PZN. Prosimy o podawanie adresu mailowego lub numeru telefonu ułatwiającego kontakt.

Aktualizacja na sezon 2019/2020 Wytyczne szkolenia, Kraków, 29.10.2019r.


Szukam kursu
Szkoła
Miejsce
Termin